Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, zwany dalej “Sklepem”, działa pod adresem mks-vir.pl, jest prowadzony przez firmę mks_vir Sp. z o.o. z siedzibą w 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Graniczna 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydz. Gosp. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, NIP: 522-292-37-13, REGON: 141829551, kapitał zakładowy: 5000 zł., numer telefonu 22 532 69 06, email: zakup@mks-vir.pl, numer rachunku bankowego (Santander) 30 1090 1014 0000 0001 3578 9887.

§ 2 Definicje

Kupujący – każda osoba, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę ze sprzedawcą

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.- „Kodeks Cywilny”) oraz osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm. – „Ustawa o Prawach Konsumenta”)

Produkt – treści cyfrowe stanowiące oprogramowanie cyfrowe

§ 3 Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest konieczne do prawidłowego skorzystania z usługi to:
– dostęp do Internetu,
– przeglądarka internetowa IE 8 lub nowsza (Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge itp.),
– skrzynka e-mailowa.

§ 4 Zamówienie

Zamówienie jest składane poprzez wybranie produktów do koszyka i wypełnienie formularza z danymi nabywcy.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu) niniejszego Regulaminu.
Nabywca musi podać adres email, na który zostaną wysłane szczegóły zamówienia oraz numer zakupionej licencji.
Niedopuszczalne jest przesyłanie informacji zawierających treści bezprawne.

§ 5 Formy płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. (dawniej Blue Media S.A.).

Dopuszczalne formy płatności (w zależności od wybranego produktu):

– przelew natychmiastowy:

Inteligo (Płacę z Inteligo)
mBank (mTransfer)
MultiBank (MultiTransfer)
Nordea (Płać z Nordea)
Santander (Przelew24)
Bank BPH (Przelew z BPH)
PKO BP (Płacę z iPKO)
Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowy)
Bank Ochrony Środowiska (Płać z BOŚ)
Millennium Bank (Millennium)
Alior Bank (Płacę z Alior Bankiem)
Meritum Bank (MeritumBank Przelew)
Toyota Bank (Pay Way Toyota Bank)
Pekao (Pekao24 Przelew)
Raiffeisen Bank
Invest Bank
Lukas Bank
ING Bank Śląski
Deutsche Bank

– karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

– przelew tradycyjny

§ 6 Sposób realizacji zamówienia

Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu od Klienta wpłaty za zakupione produkty w dni robocze, przeważnie nie później niż w 24 godziny od daty wpłynięcia należności za zakup. W przypadku płatności kartą czas realizacji jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.

Oprogramowanie jest dostarczane standardowo w formie elektronicznej, bez nośnika. Link do pobrania oprogramowania jest dostępny na stronie www.mks-vir.pl, a także zostaje przesłany nabywcy na adres email podany przy zakupie. Nabywca otrzymuje na podany przy zakupie adres email numer licencji, który po wprowadzeniu do programu umożliwia jego aktualizację przez zakupiony okres subskrypcji.

Faktura wysyłana jest zawsze w wiadomości e-mail, o ile nabywca nie wybierze inaczej. Przed złożeniem zamówienia istnieje możliwość wyboru opcji z fakturą papierową za dodatkową opłatą (5 zł brutto).

§ 7 Rękojmia

Sprzedawca gwarantuje, że oferowane przez niego Produkty są wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny – tj. naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

§ 8 Niezgodność towaru z umową

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z umową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta,

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i ujawniła się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument może żądać – na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta – doprowadzenia do jego zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

§ 9 Odstąpienie od umowy i reklamacje

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu. Jeżeli płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot zapłaconej kwoty, jest dokonywany na rachunek karty, którą dokonano płatności.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i reklamacje można wnosić na adres e-mail zakup@mks-vir.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1 niniejszego regulaminu.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.

Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwana dalej: „RODO”, jest mks_vir Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Warszawa, ul. Graniczna 50. Kontakt: tel. 22 532 69 00, email: rodo@mks-vir.pl.
 2. Dane osobowe Użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie Serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje:
 • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
 • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

Skorzystanie z praw przez Użytkownika jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

§ 11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta.

Jesteś gotowy zobaczyć nowego MKS-a w akcji?