KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest mks_vir Sp. z o.o. z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Warszawa, ul. Graniczna 50. Kontakt: tel. 22 532 69 26, email: zakup@mks-vir.pl,

2. Kontakt w razie pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez mks_vir Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@mks-vir.pl

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

 • Wykonanie zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych oraz dotrzymania warunków gwarancji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez mks_vir Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 •  
  4. Odbiorcami danych osobowych Klientów w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

 • Osoby upoważnione przez Administratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
 • Podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
 • Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, księgowość, banki, kancelarie prawne.
 •  

  5. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego.

  6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:

 • Wykonania umowy do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia;
 • Marketingu bezpośredniego produktów lub usług do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • Wypełnienia przez nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 •  

  7. Klientom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
 • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
 • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
 • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 •  

  8. Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

  9. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

  10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

  11. Nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.

  Jesteś gotowy zobaczyć nowego MKS-a w akcji?